تشخیص مهره مار گرفتن tagged posts

مهره مار اصلی را از تقلبی تشخیص دهید و اصل بودن مهره مار را آزمایش کنید.

تشخیص مهره مار نر از مادهزمین شناسی: ایران که بخشی از نجد ایران است، از نظر زمین شناسی معمولاً به ترتیب زیر است: در مرکز، شرق و جنوب شرقی، اراضی کویری که دارای شن و ماسه و شن و گاهی کیک و دریاچه و بیشتر از آوار از آن است. دریاچه عهد سومین است. آب و هوای این کشور عموماً بایر است. 2 – قسمت جنوبی به نام کشور هوایی دارای حکومت جمهوری و مستقل و پایتخت آن دوبلین است (3). البته آب و هوای برخی مناطق در این نواحی با آب و هوای عمومی این منطقه تفاوت اساسی دارد، به عنوان مثال ارتفاعات آذربایجان و دامنه های مرتفع دماوند و سایر قله های البرز و زاگرس دارای آب و هوای قطبی هستند که میانگین دمای سالیانه آن است. زیر 5 درجه است...

Read More